Voorwaarden

Welkom op menulist.menu!
 
We verheugen ons er bijzonder op je op menulist.menu te mogen verwelkomen. De website menulist.menu is een project van de firma zoals beschreven onder opdruk (MZR).
 
 
Op deze pagina vind je de voorwaarden (AGB) waaronder de website menulist.menu en zijn subdomeinen gebruikt mogen worden. Lees onze voorwaarden aandachtig door. Door onze website te bezoeken, te gebruiken of te registreren, bevestig je hierbij dat je de volgende voorwaarden gelezen en aanvaard hebt. Je verbindt je er ook toe deze AV en de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven. Als je niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden, mag je onze website niet gebruiken.
Neem contact met ons op voor verdere informatie.

 § 1 Onderwerp van de Algemene Voorwaarden
 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van MZR. Ze hebben betrekking op de aangeboden dienst, die op het Internet wordt aangeboden onder de URLs menulist.menu en andere verwante subdomeinen. Het doel van de AV is het regelen van de rechtsbetrekkingen tussen MZR en alle natuurlijke of rechtspersonen die gebruik maken van het geheel gratis aanbod van het menu. Geregistreerde gebruikers (hierna leden genoemd) hebben deze voorwaarden aanvaard bij hun registratie en kunnen gratis gebruik maken van alle diensten die MZR voor leden aanbiedt.
 2. De rechtsverhouding tussen MZR en de leden wordt ook beheerst door de bepalingen van deze voorwaarden, de richtlijnen voor het samenstellen en instellen van beoordelingen en de richtlijnen voor het instellen van foto's, video's, bestanden en andere inhoud. De voorwaarden gelden ook als de website van foddlocator.menu of delen daarvan via andere websites gebruikt worden.
 
 § 2 De dienst menulist.menu
 1. menulist.menu is een aanbod dat het zijn gebruikers en leden gemakkelijker maakt op basis van een Internet dienst aanbiedingen van restaurants (hierna de aanbieder genoemd) te vinden, met als bijzonderheid dat leden van menulist.menu restaurants en gerechten van deze restaurants evalueren Can aanbevelen.
 Het hele menu is gratis beschikbaar voor de leden en gebruikers ervan.
 2. De leden krijgen een gebruikersprofiel waarmee ze gebruik kunnen maken van het communicatieaanbod van menulist.menu en kunnen, behalve beoordelingen, ook foto's, video's, bestanden en andere inhoud in het systeem van menulist.menu zetten.


 § 3 Gebruik van de internetdienst menulist.menu
 1. De internetinformatiedienst menulist.menu stelt alle gebruikers en leden in staat adresgegevens en nadere informatie over restaurants te vinden (menu, openingstijden, serviceaanbod, zitplaatsen, enz.).
 Het gebruik van de informatiedienst en de daarin vervatte gegevens is alleen voor dit doel en voor privégebruik toegestaan. Elk gebruik voor welk doel dan ook, in het bijzonder voor commerciële verspreiding of als middel om gegevens te verzamelen, evenals elke andere commerciële exploitatie of gebruik, is verboden. Het gebruik of de verwerking van de opgehaalde gegevens voor andere doeleinden is alleen toegestaan onder de strikte voorwaarden van de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Voor de beschikbaarheid van de informatiedienst, alsmede voor de volledigheid en juistheid van de daarin vervatte gegevens (in het bijzonder voor de prijsaanduiding op menu's), neemt MZR geen enkele garantie op zich.


 § 4 Sluiting van de overeenkomst
 1. Alle Internetgebruikers hebben toegang tot het onder menulist.menu gepubliceerde aanbod. De website menulist.menu is een project zoals vermeld in opdruk (hierna MZR).
 2. Er is ook de mogelijkheid van een gratis lidmaatschap. Gebruikers die van dit extra aanbod gebruik willen maken moeten zich eerst registreren op menulist.menu, de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming aanvaarden, en kunnen dan toegang krijgen tot de uitgebreide functionaliteit die menulist.menu biedt.
 3. Bij het afsluiten van de registratie komt een contractuele relatie tussen MZR en het lid tot stand, die wordt beheerst door de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Door zich te registreren verzekert elk lid dat zijn/haar persoonlijke gegevens actueel, volledig en waarheidsgetrouw zijn, en na de registratie voor de duur van het contract zullen worden bijgewerkt.


 5. Het lid verzekert ook dat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of uitdrukkelijk toestemming heeft van zijn ouders, die het recht hebben de in § 2 van de Algemene Voorwaarden genoemde diensten, met inbegrip van de communicatiediensten, te gebruiken en hun eigen beoordelingen te maken.
 § 5 Recht op herroeping
 1. Het lid kan zijn instemming met deze voorwaarden en de gesloten gebruiksovereenkomst herroepen binnen twee weken na toezending van de toestemming per e-mail aan [email protected].
 Om de termijn te halen is het tijdig verzenden van de e-mail voldoende. Als de herroeping tijdig wordt meegedeeld, is het lid niet meer gebonden door de gebruiksovereenkomst noch door zijn instemming met deze voorwaarden.


 § 6 Lidmaatschap
 1. Na voltooiing van de registratie op menulist.menu ontvangt elk lid een gebruikersprofiel met een nickname en een wachtwoord. De gebruiker kiest de bijnaam en het bijbehorende wachtwoord tijdens de registratie.
 2. Als houder van een basis gebruikersprofiel heeft het lid toegang tot alle gratis diensten van menulist.menu. Dit opent voor hem de mogelijkheid om:
 I) zijn bekende restaurants en eetgelegenheden te evalueren
 II) foto's, video's, bestanden en andere inhoud te plaatsen die in overeenstemming is met de richtlijnen. Dit is gedeeltelijk mogelijk zonder een gebruikersprofiel. 3. Als eigenaar van een restaurant en een gebruikersprofiel kan het lid gebruik maken van alle diensten die in het gratis basispakket zitten.
 5. Een overdracht van het gebruikersprofiel aan andere leden, gebruikers of commerciële aanbieders is uitgesloten.
 6. Om toegang te krijgen tot het menu van menulist.menu heeft het lid een internetverbinding nodig. De kosten en vergoedingen voor de internetverbinding en de verbinding met het internet moeten door het lid zelf betaald worden.


 § 7 Verplichtingen van de leden
 1. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn of haar gebruikersprofiel en voor de informatie, beoordelingen, foto's, video's, bestanden en andere inhoud (in de volgende inhoud) die van hem of zijn gebruikersprofiel uitgaat. In het bijzonder is het verplicht de toegangsgegevens geheim te houden en voorzorgsmaatregelen te nemen tegen spionage van de toegangsgegevens. Het verlies of bespioneren van de toegangsgegevens of andere inbreuken op het beveiligingssysteem moeten door het lid onmiddellijk gemeld worden aan info(@@)menulist.menu. Tot de melding van het verlies blijft het lid als enige verantwoordelijk voor alle inhoud, aantastingen of overtredingen die uit zijn gebruikersprofiel voortvloeien.
 Het lid verbindt zich ertoe de geldende wetten van het betrokken rechtsgebied na te leven bij het verhuren van inhoud en andere gebruikersbijdragen, alsook van alle inhoud die van zijn gebruikersprofiel afkomstig is. Het lid verbindt zich er ook toe zich te onthouden van elk misbruik van het systeem en de daarin aangeboden diensten.
 2. In het bijzonder verbindt elk lid zich ertoe:
 I. zich niet voor te doen als een andere persoon of onderneming en andere gebruikers of aanbieders te misleiden over hun identiteit;
 II. Zijn gebruikersprofiel niet aan andere leden, gebruikers of aanbieders over te dragen of derden toegang te verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
 III. bij het kiezen van je eigen nickname geen persoonlijke, bedrijfs- of andere namen of benamingen te gebruiken die inbreuk maken op het handelsmerk, auteursrecht of persoonlijke rechten van anderen of anderszins in strijd zijn met wettelijke bepalingen;
 IV. Geen bijnamen of andere namen gebruiken die geweld verheerlijken, het publiek ophitsen, of verband houden met pornografie, kinderpornografie, incest, sodomie, politiek of religieus extremisme, of terrorisme;
 V. geen inhoud te verspreiden die anderen kan aanzetten tot strafbare of anderszins immorele daden;
 VI. het systeem menulist.menu en de daarin aangeboden diensten niet te gebruiken om andere personen lastig te vallen, te bedreigen of anderszins te kwetsen in hun waardigheid, eer of seksuele zelfbeschikking;
 VII. Zich te onthouden van handelingen als het verzenden van onbruikbare e-mails of spam, het verzenden of instellen van virussen of andere programma's (spyware, malware, Trojaanse paarden, enz.). Verder zich te onthouden van handelingen die het bestaan of de werking van het datanetwerk of datacentrum van menulist.menu of zijn gebruikers in gevaar kunnen brengen;
 VIII. Geen beledigende kritiek te bedrijven, noch laster, beledigingen, leugens of verkeerde informatie te verspreiden;
 IX. geen door auteursrecht of industriële eigendomsrechten beschermde inhoud te verspreiden, zonder toestemming van de houder van het auteursrecht;
 X. geen persoonlijke gegevens van privépersonen te publiceren, op te slaan of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
 XI. Geen inhoud plaatsen of anderszins verhandelen of verspreiden die binnen het systeem toegankelijk is, zonder de uitdrukkelijke toestemming van menulist.menu;
 XII. geen links plaatsen naar websites, inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving, schadelijk is voor minderjarigen of anderszins ontoelaatbaar is.


 § 8 Inhoud instellen
 1. Een belangrijk element van het systeem menulist.menu zijn de inhouden die door de leden gegenereerd en in het systeem menulist.menu ingevoerd worden, en die in de eerste plaats gebruikt moeten worden om de kwaliteit van het aanbod van de beoordeelde aanbieder te illustreren. De leden van menulist.menu verplichten zich de volgende bepalingen na te leven bij het gebruik van het systeem menulist.menu en bij het plaatsen van inhoud:
 I. Alle inhoud die een lid plaatst moet in verband staan met de beoordeelde aanbieder, overeenstemmen met de feiten en zo feitelijk, objectief en nauwkeurig zijn. Je mag geen octrooi, auteursrecht, handelsmerk en persoonlijke rechten of anderszins beschermde rechtsposities van derden schenden.
 II. Om deze principes te vrijwaren is het aanbieders in het algemeen verboden beoordelingen te plaatsen die hun eigen zaken beïnvloeden. Zelfs familieleden of werknemers van aanbieders mogen alleen hun respectieve bedrijven beoordelen als ze hun relatie met de aanbieder bekend maken.
 III. Het inzenden, plaatsen of anderszins beschikbaar stellen van inhoud is ontoelaatbaar als de inhoud vertegenwoordigt of bevat:
 - opzettelijke verkeerde informatie, beledigingen, laster, obsceniteiten of leugens;
 - bedreigingen tegen andere leden, aanbieders of derden;
 - commerciële zelfpromotie door het invoeren van e-mail adressen, URL's of telefoonnummers;
 - informatie van horen zeggen en onbevestigde verklaringen van derden;
 - logo's, titels, merknamen of materiaal met een commercieel doel;
 - open of verborgen reclame;
 - informatie van niet ter zake doende feiten.
 IV. Inhoud is ook ontoelaatbaar:
 - gekopieerd of anderszins afgeschreven zijn;
 - beledigende uitspraken en opmerkingen over andere leden of beoordelingen bevatten;
 - pornografisch, obsceen, beledigend, vulgair of anderszins aanstootgevend is;
 - die door de aanbieders zelf worden geïnitieerd en via stromannen worden gekanaliseerd;
 - die een veiligheidsrisico vormen als dragers van virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke programma's.
 3. Om aanbieders, leden en andere gebruikers te beschermen, behoudt menulist.menu zich het recht voor om op elk moment inhoud te verwijderen die ontoelaatbaar of anderszins gevaarlijk voor het systeem is, zonder verdere aankondiging.


 § 9 Rechten van MZR, alsmede sancties en maatregelen
 1. Zodra er concrete aanwijzingen zijn dat een lid wettelijke bepalingen, rechten van derden, deze Algemene Voorwaarden of de richtlijnen van MZR overtreedt, of als er een ander legitiem belang is om andere leden, gebruikers of aanbieders te beschermen, kan MZR geen maatregelen tegen een lid nemen uit het volgende besluit een catalogus van maatregelen. In het bijzonder kan MZR
 I. inhoud verwijderen die op dining menulist.menu is gezet;
 II. Leden waarschuwen;
 III. het gebruik van het systeem beperken;
 IV. Het lid tijdelijk schorsen;
 V. het lid definitief blokkeren.
 Bij de keuze van de te nemen maatregel wordt (zo nodig na een hoorzitting door het lid) rekening gehouden met de schuld van het lid. Het blokkeren van het lid heeft tot gevolg dat alle gebruikersprofielen die in zijn naam geopend zijn of aan hem toegeschreven worden, gesloten worden. Blijvend geschorste leden hebben niet het recht het geblokkeerde gebruikersprofiel terug te krijgen of een nieuw gebruikersprofiel te openen.
 2. MZR behoudt zich het recht voor om nicknames, gebruikersprofielen of inhoud van leden te verwijderen als de respectievelijke accounts meer dan zes maanden achtereen niet gebruikt zijn.
 3. MZR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor haar aanbod of de bijbehorende diensten op elk moment te veranderen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het systeem kan tijdelijk buiten gebruik worden gesteld, in het bijzonder wegens onderhoudswerkzaamheden of versie-overgangen, zonder dat de gebruiker aanspraken kan maken op MZR.


 § 10 Beëindiging
 1. Het lid kan de gebruiksovereenkomst te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, opzeggen door een opzegging per e-mail te sturen naar info(@@)menulist.menu.
 2. MZR heeft het recht de gebruiksovereenkomst op elk moment te beëindigen met een opzegtermijn van 14 dagen tot het einde van de maand. Het recht op blokkering en de in de catalogus van maatregelen vermelde rechten van MZR blijven onaangetast.
 
 
 § 11 Gevolgen van een beëindiging of definitieve blokkering
 1. Met de beëindiging of definitieve schorsing van een lid worden de nickname, het gebruikersprofiel en de persoonlijke gegevens die daaronder opgeslagen zijn, gewist. Beoordelingen en andere inhoud die het lid in het systeem menulist.menu had geplaatst, verliezen hun verwijzing naar het lid, maar blijven als onderdeel van het aanbod dineren menulist.menu in het systeem.


 § 12 Contractaanvaarding door derden
 1. MZR is gerechtigd (met een opzegtermijn van vier weken) haar rechten en verplichtingen uit dit contract geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. In dit geval heeft het lid het recht het gebruikscontract op te zeggen na kennisgeving van de overname van het contract per e-mail aan [email protected].


 § 13 Beoordeling van inhoud en melding van misbruik
 1. Om maximale veiligheid te garanderen en de octrooi-, auteurs-, merk- en privacyrechten van derden te vrijwaren, heeft MZR het recht, maar niet de verplichting, om te controleren of de ingezonden inhoud verenigbaar is met de toepasselijke wettelijke bepalingen, deze AV en zijn eigen richtlijnen en principes en, indien nodig, dergelijke inhoud te wijzigen of volledig te verwijderen.
 2. Omdat misbruik het meest voorkomt bij gebruikers en leden, vertrouwt MZR ook op de oplettendheid en bereidheid tot communicatie van zijn leden en gebruikers. Met behulp van de daartoe ingestelde procedure voor het melden van misbruik, moeten de leden of andere betrokkenen in staat gesteld worden de aandacht te vestigen op misbruik, in het bijzonder op schendingen van deze AV en op inbreuken op octrooi-, auteurs-, merk- en persoonlijke rechten. Na passende kennisname en eigen onderzoek van de gemelde feiten tracht MZR illegale, ontoelaatbare of misbruik makende inhoud binnen een redelijke termijn te verwijderen. MZR behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van misbruik, met inbegrip van misbruik van de procedure voor het melden van misbruik.


 § 14 Informatie over gegevensbescherming
 1. Alle persoonlijke gegevens die via de eetgelegenheid menulist.menu ter beschikking worden gesteld, worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. De bepalingen van de Telemediawet (TMG) en de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) worden in acht genomen bij het verzamelen en het verdere gebruik van de gegevens.


 § 15 Auteursrechten en industriële eigendomsrechten
 1. Inhoud waarop een derde auteursrecht heeft, mag niet worden doorgestuurd, verspreid of in het systeem menulist.menu worden opgenomen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van deze partij. In dit verband verbindt het lid zich ertoe MZR vrij te stellen van alle aanspraken van derden die ontstaan zijn als gevolg van een schending van de auteursrechtelijke bepalingen door het gedrag van een lid.
 2. Door inhoud te plaatsen, bevestigt het lid dat het alle rechten heeft om de inhoud te publiceren en te exploiteren. Het lid verleent MZR de rechten op reproductie, wijziging, verspreiding en publicatie van alle inhoud die nodig is voor de regelmatige wereldwijde werking van het systeem menulist.menu, vrij van tijd en ruimte, die het lid beschikbaar stelt of verspreidt in het systeem menulist.menu. Tegelijk wordt door het inzenden van bijdragen aan MZR het recht verleend de bijdrage permanent te presenteren en te verspreiden op de pagina's van de MCR en de pagina's van de respectieve samenwerkingspartners voor bepaalde diensten. Bovendien draagt het lid MZR door het inbrengen van de inhoud het gratis, in tijd en ruimte onbeperkte recht over om de inhoud en uittreksels ervan te verveelvoudigen, over te dragen, aan het publiek beschikbaar te stellen en weer te geven, te bewerken, te citeren en te kopiëren, met inachtneming van de morele en privacy rechten. te integreren en te verspreiden in verzamelingen en op andere platforms te publiceren. Bovendien staat het lid alle gebruikers en leden ten minste het niet-commerciële gebruik van deze inhoud toe.
 3. De commerciële en auteursrechtelijke bescherming geldt ook voor de inhoud op menulist.menu. Beschermd zijn in het bijzonder de recensies, verslagen, databanken, grafische voorstellingen, logo's, symbolen en afbeeldingen. De gebruikers en leden van menulist.menu verplichten zich deze auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten van MZR te respecteren.
 4. De gebruikers en leden van menulist.menu worden erop gewezen dat de lay-out van de webpagina's, de inhoud ervan, evenals de huidige algemene voorwaarden, privacy verklaringen en beleid beschermd zijn en alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van MZR gereproduceerd, gerecycleerd, herzien of in andere Websites of andere media gebruikt mogen worden.
 
 
 § 16 Link naar websites van derden en disclaimer voor websites van derden
 1. MZR streeft er van meet af aan naar op haar eigen website alleen links (zogenaamde links of banners) naar legale inhoud te publiceren. Een volledige en permanente controle van de inhoud en links van andere aanbieders is echter technisch niet mogelijk. MZR distantieert zich daarom van de inhoud van alle directe of indirecte links naar andere websites die via MZR of haar leden en gebruikers worden ingevoerd. Voor de inhoud van deze websites en voor inbreuken op octrooi-, auteurs-, handelsmerk- of persoonlijke rechten, die op deze pagina's plaatsvinden, zijn de respectievelijke aanbieders verantwoordelijk.
 2. MZR treedt niet op als vertegenwoordiger, plaatsvervanger of makelaar voor contracten die zijn gebruikers en leden sluiten met gelinkte websites.


 § 17 Aansprakelijkheid
 1. De door MZR aangeboden dienst menulist.menu en de diensten en inhoud zijn alleen voor amusementsdoeleinden en zijn op geen enkele manier bedoeld om professioneel advies of informatie te vertegenwoordigen of te vervangen. Beoordelingen en aanbevelingen gepubliceerd door leden zijn subjectieve meningen van leden en geven op geen enkele manier de mening van MZR weer, noch zijn ze toe te schrijven aan MZR. Daarom vormen evaluaties, aanbevelingen of andere tips van de leden geen aankoop, contract, contact of andere aanbeveling of informatie van MZR, maar slechts een subjectieve mening van het betreffende lid.
 MZR aanvaardt geen enkele garantie of aansprakelijkheid voor de door de leden gegenereerde inhoud en voor de indruk die ontstaat door het geheel van de inhoud van alle leden. Elke vorm van gebruik of aanwending van de inhoud is daarom uitsluitend op eigen risico. De vermelde inhoud kan alleen beschouwd worden als een subjectieve, particuliere, onprofessionele aanbeveling of informatie en moet niet opgevat worden als een zakelijke basis bij het sluiten van contracten, maar hoogstens als een indicatie van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de respectieve aanbieder. MZR is ook niet aansprakelijk voor de algemene indruk die ontstaat door het samenspel van de afzonderlijke evaluaties en aanbevelingen en de materiële of immateriële schade die aan zo'n algemene indruk toe te schrijven is.
 2. MZR is niet aansprakelijk voor inbreuken, verlies van gegevens of andere schade die leden of derden lijden als gevolg van het gedrag van haar leden of gebruikers. De gebruikers en leden van menulist.menu zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebruikersprofielen en de inhoud die ze plaatsen, versturen of wijzigen. In dit verband aanvaardt MZR geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies, schade of schending van rechten als gevolg van nalatig of onzorgvuldig omgaan met de toegangsgegevens van de gebruikersprofielen.
 3. MZR is niet aansprakelijk voor gegevensverlies, toegangsmoeilijkheden en schade als gevolg van verkeerd gebruik van gebruikersprofielen door leden of als gevolg van systeemfouten, systeemstoringen door overmacht of invloeden van buitenaf (aanvallen van hackers, systeemstoringen door spamaanvallen) en Medewerkers of plaatsvervangende agenten van MZR zijn niet verantwoordelijk.
 4. Ondanks uitgebreide inspanningen om het eigen systeem vrij te houden van externe virussen, wormen en andere oorzaken van schade, kan MZR niet garanderen dat het systeem vrij is van fouten en virussen. MZR kan ook geen probleemloze beschikbaarheid van zijn systeem garanderen. In het bijzonder is zij niet aansprakelijk voor storingen en schade aan computersystemen die te wijten zijn aan overmacht, invloeden van buitenaf of een storing of defect van de gateways, netwerken, providers of host servers.
 5. Versie-overgangen en grote onderhouds-, uitbreidings- of revisiewerkzaamheden worden over het algemeen vooraf door MZR aangekondigd om de leden de gelegenheid te geven zich tegen eventueel gegevensverlies te beschermen door vooraf een gegevensback-up te maken. De aansprakelijkheid voor gegevensverlies wordt in elk geval beperkt door de typische herstelinspanning. Deze is gebaseerd op de schade die zou zijn ontstaan als redelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen (zoals het maken van reservekopieën).6. In het geval van contractuele en niet-contractuele vorderingen is MZR aansprakelijk voor opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door haar actieve leden, werknemers of plaatsvervangende agenten.
 MZR is alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, en in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting van MZR. In dat geval is de aansprakelijkheid van MZR beperkt tot het bedrag van de schade die typisch te voorzien was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Het bezwaar van medeschuldige nalatigheid van de gebruiker of het lid blijft bij MZR.
 7. Aansprakelijkheid krachtens de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast.


 § 18 Vrijstelling
 1. De gebruikers en leden vrijwaren MZR en haar medewerkers van elke aansprakelijkheid en alle claims of kosten die het gevolg zijn van schendingen van rechten of van handelingen van andere leden of gebruikers van menulist.menu die door deze Algemene Voorwaarden verboden zijn. In het bijzonder vrijwaren ze MZR van aansprakelijkheid voor inbreuk op hun patent-, auteurs-, handelsmerk- of persoonlijkheidsrechten, door uitspraken, beoordelingen, afbeeldingen of foto's van andere leden die hen in het systeem van menulist.menu ter beschikking gesteld worden of op welke andere manier dan ook.
 2. Elk lid vrijwaart MZR en haar medewerkers van elke aansprakelijkheid en alle vorderingen en kosten die door andere leden of derden worden ingesteld wegens inbreukmakend of onrechtmatig gedrag van MZR in het kader van het eet menulist.menu systeem.
 3. De leden en gebruikers nemen ook de kosten op zich van de noodzakelijke juridische verdediging van MZR, met inbegrip van alle juridische kosten en advocaatkosten, in de genoemde gevallen van vrijstelling. Dit geldt niet als de leden of gebruikers niet verantwoordelijk zijn voor de inbreuk. De juridische verdediging tegen de hierboven genoemde vorderingen blijft voorbehouden aan MZR. Leden en gebruikers van menulist.menu verplichten zich alle voor hun verdediging relevante informatie aan MZR door te geven.


 § 19 Wijziging van de algemene voorwaarden
 1. MZR behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment zonder opgaaf van redenen te wijzigen of aan te vullen. Bij belangrijke wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden worden de leden onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht van de nieuwe gewijzigde passages van de Algemene Voorwaarden en verzocht binnen twee weken hun instemming te geven. Voor zover het lid niet binnen twee weken na ontvangst bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden, worden deze geacht aanvaard te zijn. De betekenis van het verstrijken van de termijn van twee weken wordt in de genoemde e-mail aan het lid meegedeeld.


 § 20 Slotbepalingen
 1. Voor de bestaande en alle in het kader daarvan ontstane rechtsverhoudingen geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van de voorschriften van het internationaal privaatrecht en het UN-kooprecht.
 2. Voor gebruikers en leden die handelaar zijn of om andere redenen een jurisdictie-overeenkomst kunnen sluiten, is de jurisdictie Neurenberg.


 § 21 Gemachtigde vertegenwoordigers
 1. menulist.menu wordt geleid als onder Imprint.

 Status van de voorwaarden: Februari 2020